Square 500X500(1) (11)
פלאש 90

40 יום לאסון

40 וכמה ימים לשבת השחורה, יאיר אסולין ואמיתי פוקמן ממשיכים לחשוב ולדבר על השאלה התאולוגיות הגדולה של חטא העגל והשבר של השבתאות אפרופו הזמן הזה, על תרבות גבוהה ונמוכה וההכרח להיאבק על התרבות דווקא עכשיו, על סאטירה והומור בימים האלה, ועל הצורך ליצור מרחבים של משמעות.
  • 49 דקות
התבודדות
40 יום לאסון

עורך: נדב הלפרין