תפקיד הממונה על קבילות הציבור הינו מינוי על פי חוק השידור הציבורי הישראלי תשע"ד-2014. כל תלונה או פנייה בעניינים הנוגעים לשידורי הטלוויזיה, הרדיו והדיגיטל המשודרים במסגרת התאגיד, יש להפנות למשרדו. הממונה יקבל את פניותיהם של הצופים, המאזינים והגולשים, יבדוק אותן בתשומת לב וההגינות הראויים וישיב מענה לכל פניה.

דרכי הפניה לממונה
הגשת פנייה תעשה בכתב, אותה ניתן להגיש בדרכים הבאות:
באמצעות טופס דיגיטלי
באמצעות פקס שמספרו: 076-8167399
בדואר לכתובת: הממונה על קבילות הציבור, בית הדפוס 32 (כנפי נשרים 23), ירושלים

מי יכול לפנות לממונה על קבילות הציבור?
כל אדם רשאי לפנות לממונה ובלבד שהפנייה תיעשה בכתב, בזיהוי מלא של הפונה, לצד פרטי ההתקשרות עימו. חוק תאגיד השידור הציבורי הישראלי קובע כי הממונה על קבילות הציבור פועל באופן עצמאי, רשאי לבצע בדיקות וחקירות כראות עיניו ועל פי שיקול דעתו, תוך הגינות ושמירה על איזון בין חופש הביטוי של הגורמים המשדרים לבין כבודו של הפונה.

באילו עניינים ניתן לפנות לממונה?
על פי החוק, הממונה על הקבילות ידון ויברר קבילות ותלונות מטעם הציבור בכל הנוגע לשידורי תאגיד השידור הישראלי והתוכן שהוא מספק, לרבות פרסומות, הודעות חסות ותשדירים לשירות הציבור . כמו כן ניתן להגיש תלונה על מסגרות לוח השידורים.

מהלך הטיפול בפנייה:
לאחר קבלת הפנייה, יאשר הממונה את קבלתה ויעשה כמיטב יכולתו לבדוק אותה ולהשיב עליה תוך פרק זמן סביר. לצורך כך, מתבקש הפונה למסור את מירב הפרטים שיקלו לאתר את נשוא הקבילה (שם תכנית, הגוף המשדר, תאריך ומועד מדויקים וכד'). אם לאחר הבדיקה שערך עם הגורמים השונים מצא הממונה כי התלונה מוצדקת, כולה או חלקה, הוא ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב לפונה. אם בעקבות הבדיקה מצא הממונה ליקוי, הוא רשאי להצביע בפני מי שהוגשה נגדו התלונה על הצורך בתיקון או לדרוש שידור של תוצאות הבירור.

במידה שנמצא כי התלונה אינה מוצדקת, תימסר על כך הודעה לפונה.

אילו פניות לא יטופלו?
הממונה לא יטפל בפניות הבאות:
-פניות המטופלות בבית המשפט או שענינם הוכרע משפטית
-פניות שהוגשו למבקר המדינה
-פניות שגוף אחר בתאגיד מוסמך לטפל בהן
-בפניות שהוא סבור כי הן פוגעניות, גזעניות, קנטרניות או טרדניות.

דו"ח הממונה על קבילות הציבור:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

ד"ר אורי פז

הממונה על קבילות הציבור

מיכל רחמימי

רכזת קבילות הציבור

כאן - תאגיד השידור הציבורי