הביקורת הפנימית בתאגיד השידור הישראלי פועלת מכוח חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, וחוק השידור הציבורי הישראלי תשע"ד 2014.

תפקיד הביקורת הפנימית הוא לבחון את הפעילויות ותהליכי העבודה בארגון, במטרה לסייע בקידום המנהל התקין, בחיזוק הבקרות בתהליכי העבודה, צמצום החשיפה לסיכונים, תרומה לחסכון ויעילות ושמירה על טוהר המידות. הביקורת נותנת דגש להיבטים ציבוריים בפעילותו של התאגיד ולאחריות הציבורית של נושאי המשרה בו, ועל כן רואה בעצמה משרתת האינטרס הציבורי.

תוצאות עבודתה של הביקורת מובאים לידיעת ההנהלה, הן הפנימית והן הציבורית, באמצעות דוחות ביקורת וסיכומי בדיקות, בהם נכללים מסקנות שעלו מהבדיקות והמלצות נלוות. הדוחות מוצגים בפני ועדת הביקורת של המועצה וכן בפני מועצת התאגיד.

ביקורת פנימית – בשירות הארגון
הביקורת פועלת במספר מישורים במקביל – בדיקה יזומה של נושאים בפעילות הארגונית, טיפול בתלונות המתקבלות מעובדים ומגורמי חוץ, ומניעה, הדרכה ודאגה לבקרות פנימיות מובנות בתהליכים וכן ייעוץ להנהלה.  

ביקורת יזומה
הביקורת עורכת תכנית עבודה שנתית שבה רשימת נושאים המיועדים לבדיקה במהלך השנה. התוכנית כוללת הן נושאי רוחב והן ביקורות ביחידות הארגון. תכנית העבודה נדונה בוועדת הביקורת ומאושרת ע"י מועצת התאגיד.

טיפול בתלונות
הביקורת הפנימית משמשת כתובת לקבלת תלונות שעניינן חשש לחריגה ממנהל תקין בארגון ו/או פגיעה בעובדים. בעניין זה גובש נוהל מיוחד לטיפול בתלונות שאושר ע"י מועצת התאגיד ובמסגרתו גם מתן הגנה לעובדים מתלוננים.

כל תלונה נבדקת הן ברמת המקרה הפרטני המוצג בתלונה והן בהיבט רחב יותר של הפקת לקחים מתהליכים טעוני שיפור או ליקויים שנמצאו בקשר לנושא הנבדק.

ביקורת מניעתית
כחלק מתפיסת העולם של הביקורת הפנימית, בהיותה גורם מסייע בקידום תהליכים נאותים ומבוקרים בארגון, הביקורת לוקחת חלק בקידום נהלי עבודה בארגון (עם דגש על חלק הבקרה בהם), יוזמת ומסייעת בפרוייקטים שיש בהם תרומה למניעה של מצבי חריגה ממנהל תקין וכן פועלת לחיזוק התרבות האתית בארגון.

תפקיד המבקר הפנימי בתאגיד מאויש כיום ע"י רו"ח (משפטנית) אילה ורדי. ayalav@kan.org.il