תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון מגדיר מיהו אדם עם מוגבלות משמעותית, מהו יעד הייצוג ההולם וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

להלן דרישות החוק:
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 קובע כי "לא יראו ייצוג הולם אצל מעסיק ציבורי גדול, אלא אם כן 5% לפחות מקרב עובדיו הם עובדים עם מוגבלות משמעותית; במניין העובדים לפי סעיף קטן זה לא יובאו בחשבון עובדים של קבלן כוח אדם או קבלן שירות המועסקים אצל המעסיק הציבורי הגדול" (סע' 9ב'). במידה והמעסיק לא עמד בדרישות אלו "יפרסם באתר האינטרנט שלו, עד 31 באוקטובר באותה שנה, תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית" (סע' 9ג').

באוגוסט 2021 פורסם באתר משרד המשפטים נתונים המתייחסים למידת הייצוג ההולם בתאגיד השידור של עובדים עם מוגבלות משמעותית בשנת 2020.

שיעור העובדים עם מוגבלות בתאגיד השידור הישראלי, הינו בעמידה בינונית, דהיינו 3.5% עד 5% מעובדי התאגיד הם עם מוגבלות משמעותית. זאת לאחר שבאוגוסט 2020 , פורסמו הנתונים לשנת 2019, בה השיעור היה בטווח העמידה המלאה, כלומר, בשיעור ייצוג של לפחות 5% עובדים מסך עובדי התאגיד היו עם מוגבלות משמעותית.

אנו נמשיך ונשאף לתת הזדמנות תעסוקתית שווה.

להלן התכנית השנתית לשנת 2022

ניתן לפנות באופן אישי לתמר יששכר ממשאבי אנוש, הממונה על תחום העסקת עובדים עם מוגבלות בכאן במייל: tamari@kan.org.il

המידע שיימסר יישמר בסודיות.